({{model.notifications.length}}):

{{messageTitle}}
{{messageTitle}} {{messageBody}}
{{messageTitle}}
{{messageTitle}} {{messageBody}}
/


{{user.customerInfo.Gender?"آقای":"خانم"}} {{user.customerInfo.FirstName}} {{ user.customerInfo.LastName}}فرزند {{user.customerInfo.FatherName===''?"-":user.customerInfo.FatherName}} دارای شماره شناسنامه {{user.customerInfo.IdNo===""?"-":user.customerInfo.IdNo}} صادره از {{user.customerInfo.IssuePlace===''?"-":user.customerInfo.IssuePlace}} شماره ملی {{user.customerInfo.SSN}} نشانی {{user.customerInfo.Address===''?"-":user.customerInfo.Address}} کدپستی {{user.customerInfo.PostCode===''?"-":user.customerInfo.PostCode}} پست الکترونیک {{user.customerInfo.Email===''?"-":user.customerInfo.Email}} شماره تماس ثابت {{user.customerInfo.TelHome===''?(user.customerInfo.TelWork===''?"-":user.customerInfo.TelWork):user.customerInfo.TelHome}} و شماره تلفن همراه {{user.cellPhoneNo}} دارنده شماره {{user.accountsInfo.length > 1?"حساب های":"حساب"}}{{acc.Id}} - که ذیلاً "متعهد " نامیده شده و متقاضی استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی ( بام) است. مفاد این تعهدنامه به شرح بندهای ذیل را به دقت خوانده و مورد قبول و پذیرش ایشان است:
1- متعهد( صاحب حساب) اقرار می نماید که با آگاهی و اطلاع کامل از کلیه مقررات، شرایط و ضوابط مربوط به خدمات بانکداری الکترونیکی، جهت انجام امور مربوط به عملیات بانکداری الکترونیکی اقدام نموده و بدون هیچگونه قید و شرطی مسئولیت استفاده از نام کاربری (User ID) و رمز (Password)آن را توسط اشخاص ثالث و سوء استفاده های احتمالی از آن را قبول می نماید. در صورتی که نام کاربری و رمز ارائه شده افشا گردد اقرار می نماید بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال دخل و تصرف های احتمالی در حساب/ حسابهای مربوطه نداشته و چنانچه هرگونه برداشت و یا انتقال از حساب ایشان صورت پذیرد بانک مسئولیت نخواهد داشت و تمامی مسئولیت ها در این خصوص بر عهده وی خواهد بود.
2- در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیلی استفاده ناصحیح و یا سوء استفاده به شرح مصرح در بند فوق، متعهد (صاحب حساب) قبول می نماید که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب متعهد( صاحب حساب) اقدام و یا از سایر حسابهای موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد ( صاحب حساب) ، برداشت یا تادیه خسارت نماید و متعهد ( صاحب حساب) حق طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می نماید و کلیه هزینه های اقدامات حقوقی و قضایی بانک برعهده متعهد ( صاحب حساب) خواهد بود.
3- مطابق بند 5 ماده 29 دستورالعمل اجرایی حساب جاری مصوب یکهزار ویکصد و چهلمین جلسه مورخ 02/03/1391 شورای پول و و اعتبار ارائه خدمات بانکی الکترونیکی منوط به نداشتن سابقه چک برگشتی متعهد ( صاحب حساب) طبق بند (2-9) دستورالعمل مزبور است لذا چنانچه برای بانک احراز گردد متعهد ( صاحب حساب) در زمان درخواست یا پس از ارائه خدمات بانکی الکترونیکی دارای سابقه چک برگشتی بوده و نسبت به رفع آن طبق مفاد ماده 18 دستورالعمل فوق اقدام ننموده است، بانک موظف خواهد بود از ارائه خدمات مزبور به متعهد ( صاحب حساب) خودداری نماید.
4- اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی را به حساب متعهد ( صاحب حساب) منظور یا در محاسبات خود هر نوع اشتباهی نماید، هر زمان مجاز و مختار است راساً و مستقلاً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضائی و دریافت اجازه کتبی از متعهد ( صاحب حساب) در رفع اشتباه و برداشت از حسابهای وی اقدام نماید و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواهد بود و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه عمل بانک از هر جهت از خود ساقط می نماید.
5- در صورتیکه تراکنشی ( موفق) در سیستم ثبت شده اما از حساب متعهد ( صاحب حساب) برداشت ( یا کسر) نشده باشد بانک مجاز به انسداد و برداشت مبلغ به میزان مبلغ تراکنش از حساب ایشان ( بدون اخذ اجازه و اطلاع قبلی) است.
6- چنانچه صاحب حساب، وجوه مذکور در بندهای 5 و 4 را برداشت نماید، مکلف است پس از اعلام بانک برای تادیه این وجوه، حداکثر ظرف مدت یک روز کاری وجه مربوطه را به بانک مسترد نماید . در صورت استنکاف صاحب حساب از تادیه آن در مهلت مقرر، بانک مختار است معادل اصل مبلغ مربوطه را پس از مهلت تعیین شده راساً و بدون هیچگونه تشریفات قانونی و مجوز کتبی مجدد، از هرگونه حساب بانکی متعهد ( صاحب حساب) یا از سایر اموال وی نزد خود برداشت نماید. چنانچه بانک بابت استرداد اصل مبلغ و خسارات مربوطه، به مراجع قانونی و قضائی مراجعه نماید. علاوه بر پرداخت اصل، پرداخت خسارات ( که تعیین نوع و میزان آن با بانک است) و همچنین هزینه های مترتبه، به عهده صاحب حساب خواهد بود.
7- دفاتر و اسناد حسابداری بانک و گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایل های سیستم کامپیوتری بانک ، سند و دلیل معتبر خواهند بود و متعهد ( صاحب حساب) بدینوسیله حق طرح هرگونه ایراد، اعتراض و ادعایی را جزئاً و کلاً تحت هر عنوان که باشد از خود سلب و اسقاط و کلیه دعاوی آتی و محتمل را به بانک صلح می نماید.
8- صاحب حساب بدین وسیله اعلام می دارد مدارک معتبر وی همان اوراقی هستند که به شعبه تسلیم شده و متعهد است در صورت ایجاد هر نوع تغییری در آن بانک را کتباً مطلع سازد و در غیر اینصورت بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارتهای وارده به متعهد ( صاحب حساب) را نخواهد داشت.
9- متعهد ( صاحب حساب) مکلف است در صورت انصراف از دریافت خدمات مذکور و یا تغییر در هر یک از مشخصات اعلام شده به بانک، مراتب را کتباً به بانک ( شعبه ارائه کننده خدمت) اعلام نماید.. در غیر اینصورت بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده یا انجام عملیات توسط غیر صاحب حساب را نخواهد داشت و صاحب حساب حق طرح هرگونه ادعا، ایراد و اعتراض را تحت هر عنوان در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید.
10- با امضاء این تعهد نامه، صاحب حساب مجوز برداشت اینترنتی از حساب معرفی شده در این فرم و همچنین سایر حسابهای قابل مشاهده خود در سامانه بانکداری اینترنتی را به بانک ملی ایران صادر می نماید.
11- از آنجایی که ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی منوط به برقراری ارتباط مخابراتی است. بنابراین در شرایط عدم برقراری ارتباط از سوی عوامل مخابراتی و فنی و یا رویدادهای اجتناب ناپذیر که تحت کنترل و اختیار بانک نمی‌باشد بانک مسئولیتی در قبال ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی نخواهد داشت و مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
12- بانک مجاز است نسبت به برداشت هزینه حق عضویت و کارمزد و .... از حساب صاحب حساب نزد خود راساً اقدام نماید.
13- بانک می تواند کلیه موضوعات مشکوک و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی از جمله متعهد ( صاحب حساب) را به مقامات ذیصلاح قضائی اعلام نماید.
14- سقف مجاز نقل و انتقال در سیستم بانکداری الکترونیکی و اینترنتی مطابق با ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران در این خصوص می باشد.
15- صاحب حساب قادر به اخذ گزارشات مطابق امکانات سیستم بانکداری اینترنتی است و بدین ترتیب بانک متعهد به ارائه رسید جداگانه بابت هر یک از عملیات مالی ایشان نیست.
16- در صورتیکه بانک کتباً از فوت و حجر صاحب حساب مطلع گردد یا از مراجع ذیصلاح قانونی دستور بازداشت یا مسدود نمودن حساب ایشان را دریافت نماید، کد کاربری ایشان را در سیستم بانکداری اینترنتی غیر فعال و طبق شرایط و مقررات مربوطه عمل می نماید.
17- بانک می تواند هر موقع که صلاح بداند در شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی ( بام) تغییرات لازم را اعمال نماید و این تغییرات را از طریق مقتضی از قبیل وب سایت بانک یا پیامک یا پست الکترونیک و یا هر روش دیگری که بانک اتخاذ نماید به اطلاع ایشان برساند و متعهد ( صاحب حساب) از آن پس موظف به رعایت آن می باشد و ادعای عدم اطلاع وی از شرایط و مقررات جدید تحت هیچ عنوان پذیرفته نمی گردد.
18- چنانچه متعهد ( صاحب حساب) بنا به تشخیص بانک شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی و یا سایر قوانین و مقررات بانکی را رعایت ننماید بانک می تواند هر زمان و بدون اطلاع قبلی شناسه کاربری ایشان را غیر فعال نماید و نامبرده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
19- متعهد ( صاحب حساب) ضمن قبول شرایط عمومی حساب جاری بانک ، به بانک ملی حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود را از محل کلیه موجودی حسابهای وی نزد شعب خود برداشت و پایاپای نماید. متعهد ( صاحب حساب) حق طرح هرگونه ایراد، ادعا و اعتراضی را نسبت به نحوه عمل و اقدام و تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود.
20- صاحب حساب متعهد است در این سامانه و همچنین سامانه ساپتا ( سامانه ارسال پیام کوتاه ) صرفاً از شماره همراه متعلق به خود که در صدر این تعهدنامه بدان اشاره نموده است استفاده نماید. بدیهی است در صورت استفاده از شماره تلفن همراه اشخاص دیگر، رمزهای یکبار مصرف برای آنان ارسال و مسئولیت و عواقب سوء ناشی از این اقدام با صاحب حساب خواهد بود.
21- متعهد ( صاحب حساب) با امضاء این برگه حق طرح هرگونه ایراد، ادعا یا اعتراض را نسبت به اقدامات بانک به شرح این تعهدنامه از خود سلب و ساقط نمود.


{{ oldLogin }}
{{title}}